Event -Party Planners - DJ - CHINA
展銷場- Exhibition Market offer Event -Party Planners - DJ

展銷場- Exhibition Market

Event -Party Planners - DJ -

香港会展业经过长达20年的发展,目前正进入整顿重建阶段。 北京,上海,广州,深圳等主要展览城市正在巅峰发展,这将是近期中国展览业的焦点。 我们不仅为您提供了一个令人兴奋的场地,还帮助您让您的活动难以忘怀@ http://www.hkexplace.com/...