Monday 23 July 2018
Filter: Offer | Need | All

Other Jobs - ISRAEL
הסעות תיכונט offer Other Jobs

הסעות תיכונט

Other Jobs -

הגישה לבית הספר באמצעות התחבורה הציבורית מוגבלת, עד לא קיימת, מרוב אזורי העיר בכלל ומהשכונות הצפון מזרחיות בפרט. כעקרון, עוד בעת פתיחת בית הספר, החליטה עיריית תל אביב שהיא אינה מספקת הסעות לתלמידי ת...